Zamówienia publiczne i sposoby ich przeprowadzania.


Mówiąc z punktu prawa polskiego zasady, przez które zamówienia publiczne Poznań są udzielane precyzowane są w ustawie, która pochodzi z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo o zamówieniach publicznych zastąpiły ustawę pochodząca z dnia 10 czerwca 1994 roku mówiących o zamówieniach publicznych.

Ustawa ta stanowi implementację do istniejącego polskiego prawa. Warto stwierdzić tu, że pewne szczególne zamówienia mogą być poprzedzone konkursem. Mogą być to na przykład zamówienia w zakresie planowania przestrzennego, a także projektowania urbanistycznego czasami również przetwarzania danych. Możliwe jest również zawieranie zamówienia na podstawie ramowych umów, oraz w ramach bardzo dynamicznego systemu zakupów. Najbardziej podstawowe zasady udzielania zakupów publicznych to miedzy innymi zasada bezstronności, oraz obiektywizmu, zasada jawności, oraz zasada pisemności postępowania. Jak mówi ustawa uczestnicy postępowań o udzielanie zamówienia publicznego każdej z tych osób przysługują środki ochrony prawnej, które występują w postaci odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej czy poinformowanie zamawiającego na przykład o podjęciu czynności, która jest niezgodna z ustawą lub zaniechaniu czynności