ŚWIADCZYMY USŁUGI PRAWNE DLA

Klient indywidualny

Usługi prawne i usługi prawne dla Klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego. Pomoc strategiczna przy zakładaniu spółek handlowych

Mikroprzedsiębiorstwa

Kompleksowa obsługa prawna oraz doradztwo prawne i strategiczne przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa są jak dotychczas głównym Klientem naszej Kancelarii. Kompleksowa obsługa i doradztwo prawne dla sektora MŚP

Klient instytucjonalny

Usługi prawne przeznaczone dla Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych. Indywidualne doradztwo prawne dla menedżerów najwyższego szczebla

„Salus populi suprema lex esto.”

Dobro ludu powinno być najwyższym prawem.

— CYCERON

NASZE SPECJALIZACJE

Prawo karne

Reprezentacja w postępowaniach karnych i wykroczeniowych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak również powoda cywilnego, doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie umów, zawieranie i rozwiązywanie umów, opiniowanie umów i innych aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez Klienta, sporządzanie pism, umów i innych aktów prawnych, jak również wzorów umów typowych, problematyka odpowiedzialności kontraktowej stron umów, uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego

Zamówienia publiczne i prawo handlowe

Doradztwo w procedurach przetargowych na rzecz zamawiających, jak również oferentów, opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących udzielenia zamówień publicznych. Analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółki, obsługa organów spółki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy Klienta, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy, reprezentowanie stron w sporach przez Sądem Pracy

Prawo własności intelektualnej i mediów

Negocjowanie i zawieranie umów na usługi informatyczne, rejestracja znaków towarowych, doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich, doradztwo w zakresie prawa prasowego oraz radiofonii i telewizji

Spory sądowe, postępowanie administracyjne i arbitraż gospodarczy

Opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej, organami podatkowymi, sądami polubownymi i w międzynarodowym arbitrażu handlowym, a także mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji; podejmowanie polubownych prób zakończenia sporów na etapie przedsądowym

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy naszej Kancelarii odpowiedzą na wszelkie pytania z zakresu prawa.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości